Kwalitatief onderzoek

Kwalitatief onderzoek is een belangrijk onderdeel van wetenschappelijk onderzoek. Het is een methode om informatie te verzamelen en te analyseren om zo tot betrouwbare en objectieve conclusies te komen. Kwalitatief onderzoek richt zich op het begrijpen van complexe fenomenen en het verkrijgen van diepgaande inzichten in de belevingswereld van individuen of groepen. Wij hebben kwalitatief onderzoek volledig geïntegreerd in onze behavioural audits. Het is een waardevolle methode om diepgaande inzichten te verkrijgen en kan bijdragen aan het begrijpen van complexe vraagstukken en het verbeteren van beleid en praktijk.
Terug

Kwalitatief onderzoek is een belangrijk onderdeel van wetenschappelijk onderzoek. Het is een methode om informatie te verzamelen en te analyseren om zo tot betrouwbare en objectieve conclusies te komen. Kwalitatief onderzoek richt zich op het begrijpen van complexe fenomenen en het verkrijgen van diepgaande inzichten in de belevingswereld van individuen of groepen.

Een van de belangrijkste kenmerken van kwalitatief onderzoek is dat het flexibel en interactief is. Dit betekent dat de onderzoeker tijdens het onderzoek kan inspelen op nieuwe inzichten en deze kan meenemen in de verdere analyse. Daarnaast is er vaak sprake van een nauwe samenwerking tussen de onderzoeker en de deelnemers, waarbij de deelnemers actief betrokken worden bij het onderzoek en hun perspectieven en ervaringen centraal staan.

Een behavioural audit is een vorm van kwalitatief onderzoek. We verzamelen en analyseren de verzamelde gegevens in meerdere fasen, waarbij de vraagstellingen van iedere volgende fase afhangen van de resultaten van de voorgaande fase.

Mentale modellen

De samenwerking tussen onderzoeker/auditor en de deelnemers komt vooral aan het eind van het traject aan de orde. We presenteren de analyse-resultaten in de vorm van een narratief, opgebouwd uit letterlijke citaten van de deelnemers met wie we in gesprek zijn gegaan. Het narratief wordt ingebracht in een zogenaamde validatieworkshop waarvoor alle deelnemers aan het onderzoek worden uitgenodigd. Tijdens de workshop wordt het verhaal gevalideerd door de deelnemers. Het verhaal biedt nieuwe inzichten in de wijze van denken en handelen van de deelnemers. Deze inzichten vormen de input voor een diepgaande dialoog die op zijn beurt vaak leidt tot initiatieven voor duurzame veranderingen in de organisatie. Ten slotte zijn het ook de deelnemers die uiteindelijk betekenis geven aan het verhaal.

Een ander kenmerk van kwalitatief onderzoek is dat het gebruik maakt van verschillende dataverzamelingsmethoden, zoals interviews, observaties en documentanalyse. Hierdoor kunnen verschillende perspectieven en bronnen worden gebruikt om een compleet beeld te krijgen van het onderzochte fenomeen.

Cultuur en gedrag

Het analyseren van de verzamelde data in kwalitatief onderzoek gebeurt vaak op een inductieve manier, waarbij patronen en thema’s worden geïdentificeerd en geïnterpreteerd. Dit in tegenstelling tot kwantitatief onderzoek, waarbij vaak gebruik wordt gemaakt van statistische analyses.

Kwalitatief onderzoek wordt vaak toegepast in de sociale wetenschappen, maar kan ook in andere vakgebieden worden gebruikt. Wij hebben het volledig geïntegreerd in onze behavioural audits. Het is een waardevolle methode om diepgaande inzichten te verkrijgen en kan bijdragen aan het begrijpen van complexe vraagstukken en het verbeteren van beleid en praktijk.